Recents in Beach

Kā uzsākt būvniecības procesu?


1. solis.
Būvēt gribētājs jeb būvniecības ierosinātājs iesniedz attiecīgās administratīvās teritorijas būvvaldē būvniecības iesniegumu - uzskaites karti.
Iesniedzot pieteikumu būvniecībai, pielikumā jāpievieno ar būvniecību saistītā nekustamā īpašuma tiesības apliecinošā dokumentu kopijas:
1) Zemesgrāmatas vai apliecības kopija.
2) Zemes gabala robežu plāna kopija.
3) Ēkas inventarizācijas lietas kopija.
Būvvalde 30 dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma - uzskaites kartes reģistrācijas dienas izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu (2.pielikums) vai būves nojaukšanas uzdevumu (2.1pielikums) vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu, vai pieņem lēmumu par būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu (vai nerīkošanu) saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu.
Plānošanas un arhitektūras uzdevums ir pamats būvprojektēšanai, bet nedod tiesības uzsākt būvdarbus.

2. solis.
Būvprojektēšanas sagatavošana.
Lai uzsāktu būvprojektēšanu, nepieciešami šādi dokumenti:
1) Situācijas plāns mērogā M 1:2000 — 1:10000.
2) Zemes gabala topogrāfiskais plāns mērogā M 1:500 — 1:1000.
3) Būves inventarizācijas lieta, ja būvprojektu izstrādā esošai būvei.
4) Plānošanas un arhitektūras uzdevums (būvvalde izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu kopā ar attiecīgās pašvaldības institūciju tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem).
Projektēšanas uzdevums ir būvprojektēšanas līguma neatņemama sastāvdaļa, ko sastāda un paraksta pasūtītājs un projektētājs. Projektēšanas uzdevumā norāda piemēram: projektējamās būves galvenās funkcijas un parametrus, teritorijas plānojuma un inženierkomunikāciju projektēšanas prasības, kā arī to, cik būvprojektēšanas stadijās izstrādājams būvprojekts.
3. solis.
Būvprojekta izstrādāšana.
Būvprojekta saskaņošana.
Būvprojekta ekspertīze, ja nepieciešams.
Būvprojekta akcepts.
Izstrādātā būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna rasējuma lapas) un, ja nepieciešams, būvprojekta ekspertīzes atzinumu iesniedz būvvaldē. Būvvalde 30 dienu laikā pieņem lēmumu akceptēt būvprojektu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Akceptētā būvprojekta viens eksemplārs tiek glabāts būvvaldē.
4. solis.
Būvatļaujas iegūšana.
Būvatļaujas izsniedz pašvaldību būvvaldes. Atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti ir:
1) Būvatļaujas pieprasījums.
2) Akceptēts būves projekts.
3) Zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošs dokuments.
4) Sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību raksts.
5) Līguma par autoruzraudzību kopija un autoruzraudzības žurnāls, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība.
6) Būvdarbu žurnāls.
7) Apdrošinātāju izsniegta būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija.

Ja būvējam uz cita īpašnieka zemes
Uz cita īpašnieka zemes drīkst būvēt ēkas (būves), ja zemes nomas līgums noslēgts uz laiku, kas nav mazāks par desmit gadiem, un zemes īpašnieka un nomnieka līgumā ir paredzētas nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus. Šādas ēkas (būves) par patstāvīgu īpašumu uzskatāmas tikai laikā, kamēr ir spēkā zemes nomas līgums.

Ja gribam nojaukt savu īpašumu
Pirms būves nojaukšanas Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā būvvaldē jāiesniedz būves nojaukšanas iesniegums – uzskaites karte un nojaukšanas darbu veikšanas projekts. Ja tiek nojaukta būve, kas nav augstāka par diviem stāviem un kuras apbūves laukums nav lielāks par 400m2, būvtilpums – 200 m3 , īpašniekam nav vajadzīgs būvprakses sertifikāts. Būves nojaukšanai būvatļauja nav nepieciešama, ja tiek nojaukta pagaidu būve, mazēka lauku apvidū, sezonas būve, kuras kalpošanas laiks ir viena sezona.
 

Noderīga informācija:

 

Ierakstīt komentāru

0 Komentāri